بوستر پمپ آب‌رسانی چیست و برای چه مواردی لازم است
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
چیلرها
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

انواع فن کویل


فن کویل سقفی توکار به همراه پلنیوم
فن کویل زمینی شیبدار
فن کویل زمینی بالازن
فن کویل زمینی روبرو زن
داکتد فن کویل
فن کویل کاستی

انواع ظرفیت فن کویل های زمینی و سقفی توکار و کاستی


200 - 300 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200

انواع ظرفیت داکتد فن کویل


600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000

فن کويل هاي زميني و سقفي صبا

1200-200 CFM
فن کويل هاي صبا استاندارد به صورتت 2 لوله اي توسط اروند طراحي و ساخته شده اند. اين فن کويل ها براي مقاصد مسکوني و محيط هاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند. اين فن کويل ها توانايي تامين 2/6 تا 10/5 کيلووات سرمايش و 7/3 – 28/9 کيلووات گرمايش را دارند. فن کويل هاي سه سرعته قادر به کنترل دقيق روي سرمايش و گرمايش هستند. اين سري همچنين به دليل دقت زياد قادر به کاهش مصرف انرژي و همچنين تامين محيطي راحت و مناسب براي ساکنين مي باشد. اين فن کويل ها بدون هر گونه گوشه تيز براي جلوگيري از بروز هر نوع خطر براي محيط هاي مسکوني طراحي شده اند.
SABA Floor and Ceiling Mounted

200-1200 CFM

The SABA fan coil series 2-pipe systems manufactured by ARVAND are designed to be used in residential and commercial environment.

They cover air flow ranges from 200 to 1200 CFM.

The SABA fan coils can provide 2.6 to 10.5 kW cooling capacity and 7.3 to 28.9 kW heating capacity. 3 speed low noise fans can provide more control on cooling and heating capacity, reduce energy cost and make comfortable environment for residence. ARVAND SABA fan coils are designed with no sharpness corner to eliminate any danger and harm in residential environments.

 

فن کويل هاي سقفي نسيم

800-300 CFM 
فن کويل هاي نسيم استاندارد به صورت 4 لوله اي توسط اروند طراحي و ساخته شده اند. اين فن کويل ها براي مقاصد مسکوني و محيط هاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند. اين فن کويل ها توانايي تامين 2/3 تا 8 کيلووات سرمايش و 3/6 – 10 کيلووات گرمايش را دارند. فن کويل هاي سه سرعته قادر به کنترل دقيق روي سرمايش و گرمايش هستند. اين سري همچنين به دليل دقت زياد قادر به کاهش مصرف انرژي و همچنين تامين محيطي راحت و مناسب براي ساکنين مي باشد. اين فن کويل ها بدون هر گونه گوشه تيز براي جلوگيري از بروز هر نوع خطر براي محيط هاي مسکوني طراحي شده اند.
NASIM Floor and Ceiling Mounted

300-800 CFM

The SABA fan coil series 4-pipe systems manufactured by ARVAND are designed to be used in residential and commercial environment.

This type of fan coils cover air flow ranges from 300 to 800 CFM.

The NASIM fan coils can provide 2.3 to 8 kW cooling capacity and 3.6 to 10 kW heating capacity. 3 speed low noise fans can provide more control on cooling and heating capacity, reduce energy cost and make comfortable environment for residence. ARVAND SABA fan coils are designed with no sharpness corner to eliminate any danger and harm in residential environments

 

فن کويل هاي کاستي

1600-300 CFM
مدل جديد فن کويل هاي کاستي اروند براي نصب در سقف طراحي شده اند. ميزان هوادهي تامين شده بوسيله اين فن کويل هاي چهار طرف زن از 300 تا 1600 CFM مي باشد. ظرفيت سرمايي از 1/8 تا 17/6 کيلووات و گرمايي از 2/5 تا 33 کيلووات قابل دستيابي است کاربردهاي مسکوني و تجاري دارند. فن هاي سه سرعته براي کنترل هر چه بيشتر سرمايش و گرمايش و کاهش مصرف انرژي مي باشد. فن هاي کم صداي مورد استفاده محيطي آرام و راحت را براي مشتري مهيا مي کند. به راحتي قابليت اتصال به BMS را دارند، به آساني نصب شده و عمليات تعمير و نگهداري آن به سهولت صورت مي پذيرد.
Cassette Fan Coils

300 - 1600 CFM

The new 4-way Cassette fan coils manufactured by ARVAND are designed to be used in cell ceiling. Air flow covered by this type of fan coils is ranging from 300 to 1600 CFM. The Units can Provide 1.8 to 17.6 kw Cooling Capacity and 2.5 to 33kw heating capacity. They are designed for residential and commercial application. 3 speed fans provide additional functionalities to control the cooling and heating capacity and to reduce the energy cost incurred by HVAC systems. Low noise fan exploited makes a comfortable environment for residents. Ability to connect to BMS network, Easily Installed and Minimum maintenance requirement are the premier parameters attributed to these units.

 

فن کويل هاي کانالي

2000-600 CFM
سري ADF فن کويل هاي کانالي طراحي و ساخته شده توسط اروند در موارد زير به عنوان آپشنال در راستاي طراحي و موقعيت نصب تجهيزات انعطاف پذير مي باشد:
4- مدل و براي هر مدل 8 سري فن کويل وجود دارد.
- سيستم دو لوله اي و سيستم هاي با هيتر گرمايي
- تا فشار اساتيک 4/0 اينچ آب براي برخي مدل ها  سيستم 4 لوله اي بر همه مدل ها
Ducted Fan Coil

600 - 2000 CFM

ARVAND ADF series ducted fan coil units offer design and equipped location flexibility:

-Choice of 4 models, each available in 8 series

-For 2 pipe and electric heat systems with optional factory furnished controls.

-Up to 0.4 inwg duct static with some models.

-4 pipe units are available in all sizes.

عکسهای پروژه های مرتبط

n00514179-b
پروژه های اداره پزشکی قانونی اصفهان و نایین
مسرور
پروژه مسکونی خیابان مسرور
بیمهnew ایران2
پروژه بیمه ایران
مسکونی آبشار
پروژه مسکونی 36 واحدی آبشار
06
نمونه کار شده فن کویل کاستی در پروژه بیمه ایران
m04
نمونه کار شده فن کویل سقفی توکار در پروژه مسرور
bimarestan-amirolmomenin-shahreza-بیمارستان-امیرالمومنین-شهرضا
پروژه بیمارستان امیرالمومنین شهرضا
مجتمع مسکونی زیگورات 2
پروژه مسکونی 6 واحدی زیگورات
01
نمونه کار شده فن کویل زمینی روبرو زن در پروژه بیمه ایران

برخی از مشتریان این محصول

1
4
3
تهران الاستیک